Учебная работа. Універсальний терморегулятор

1 Звезда2 Звезды3 Звезды4 Звезды5 Звезд (Пока оценок нет)
Загрузка...

Універсальний терморегулятор

1. Теоретичні основи бізнес-планування

1.1 Бізнес-план у ринковій системі господарювання

Успіх підприємницького проекту, незалежно від його масштабів, сфери діяльності, форми організації бізнесу, неможливий без чіткого уявлення про перспективи діяльності, без опрацювання надійних орієнтирів і реального планування.

У ринковій економіці бізнес-план служить важливим робочим інструментом як для діючих, так і для знову утворених фірм. Вітчизняний підприємець не завжди чітко представляє, як важлива наявність професійна підготовленого й обґрунтованого бізнес-плану. З його допомогою стає можливим одержати необхідні інвестиції, розробити реальні плани на досить віддалену перспективу, скласти систему фактичних і прогнозних числових оцінок економічних, фінансових і соціальних показників по який можна було б вірогідно судити про ступінь успішності розвитку власної справи. Бізнес-план спонукає підприємця ретельно вивчити, глибоко досліджувати кожен елемент передбачуваного ризикового ринкового проекту, пропозиції, підприємницької справи [4 с. 21].

Щоб переконати кредитора в успіху починання, потрібно ознайомити його з планом на сьогодні і на перспективу, викладеними на папері і забезпеченими всіма необхідними розрахунками. Те, що буде написано на цьому папері, у середовищі людей ділових і називається бізнес-планом [2 с. 12].

Сучасною методологією формування на науковій основі стратегічних і внутріфірмових планів діяльності будь-якої фірми є методологія бізнесу-планування. Її реалізація повинна здійснюватися на постійній і регулярній основі [5 с. 371].

Жодна кредитна установа не буде розмовляти з підприємцем, який замість серйозних досліджень і розрахунків надасть твір на тему «Ким я хочу бути». Простіше говорячи, у бізнес-плані надії на майбутній успіх повинні бути підкріплені цифрами, графіками і вступним резюме, яке зачепить за живе.

Природно, кредитора в першу чергу хвилює, чи зумієте ви вчасно з ним розрахуватися. Виходить, з особливою старанністю варто підійти до складання розділу, в якому оцінюється окупність підприємства. Консалтингові фірми беручись за складання цього розділу, вивчають десятки, а то і сотні параметрів, що характеризують майбутній бізнес. Вони враховують і прогнозовану конюнктуру ринку, і плановий ріст класифікації співробітників. Але остаточно їх задача зводиться до одного — зробити цифри, які сподобаються кредитору, тому що вони є обґрунтованими і реальними.

В економічній політиці України у найближчі роки переважатиме виважений курс на залучення іноземних інвестицій.

У цих умовах бізнес-план виконуватиме функції не тільки внутрішнього документа фірми, він використовуватиметься і при встановленні контрактів із сторонніми, в тому числі й з іноземними, інвесторами, що ставить відповідні вимоги щодо його оформлення і структури.

Традиційно бізнес-план розглядається як інструмент залучення необхідних для реалізації проекту фінансових ресурсів [6 с. 29]. Зовнішні інвестори та кредитори ніколи не вкладатимуть гроші в бізнес, якщо не ознайомляться з ретельно підготовленим бізнес-планом. Такий план має переконати потенційних інвесторів у тому, що підприємницький проект має чітко визначену стратегію успіху та заслуговує на фінансову підтримку.

Бізнес-план складається на кілька років наперед і переглядається в міру необхідності, як правило, один раз на рік. У міру накопичення інформації і досвіду процес коригування плану полегшується.

Крім основного варіанта бізнес-плану, складаються спеціальні скорочені його варіанти для осіб, у контактах з якими підприємець зацікавлений.

таким чином, в умовах ринкової системи господарювання бізнес-план — це активний робочий інструмент управління, відправний пункт усієї планової та виконавчої діяльності підприємства: це документ, який визначає оптимальні за часом і найменш ризиковані шляхи реалізації підприємницького проекту [12 с. 116].

Без бізнес-плану взагалі не можна братися за комерційну діяльність, оскільки можливість невдачі буде дуже велика [8, с. 64].

Методологія бізнесу-планування поширюється на будь-які ділові пропозиції, проекти, угоди (комерційні, інвестиційні, венчурні, розвитку регіону), задуми (відкриття власної справи, збільшення власної частки на цільовому ринку), наміру (вийти на зовнішній ринок зі своєю продукцією, послугою), удосконалення (виробленого виробу, товару, послуги), заходу (зв’язані з упровадженням нової технології), нововведення (впровадження ноу-хау), заявки на (для одержання інвестицій), а також на розроблювальні, перспективні і поточні плани виробничого, збутового, соціального й іншого видів діяльності фірми [3, с. 151].

Існують дві найважливіші причини, що обумовлюють необхідність розробки бізнес-плану. Необхідно:

переконати сторонніх інвесторів в економічної доцільності вкладення грошей у даний чи проект надання кредиту;

допомогти реалізувати в повному обсязі сформульовану місію фірми і не дозволити випадковим обставинам сприяти відхиленню фірми від обраної головної (глобальної) мети.

Мета розробки бізнес-плану — спланувати господарську діяльність фірми на найближчий і віддалені періоди відповідно до потреб ринку і можливостей отримання необхідних ресурсів [3, с. 67].

Будь-який бізнес-план повинний давати переконливі відповіді для самого підприємця і його можливих партнерів на п’ять основних питань.

Бізнес-план допомагає підприємцю вирішити наступні основні завдання:

визначити конкретні напрями діяльності фірми, цільові ринки і місце фірми на цих ринках;

сформулювати довготривалі і короткострокові цілі фірми, стратегію і тактику їх досягнення. Визначити осіб, відповідальних за реалізацію стратегії;

вибрати склад і визначити показники товарів і послуг, які будуть запропоновані фірмою споживачам. Оцінити виробничі і торгові витрати по їх створенню і реалізації;

виявить відповідність наявних кадрів фірми, умов мотивації їх праці вимогам, що пред’являються, для досягнення поставленої мети;

визначити склад маркетингових заходів фірми по вивченню ринку, рекламі, стимулюванню продажів, ціноутворенню, каналам збуту і др.;

оцінити фінансове положення фірми і відповідність наявних фінансових і матеріальних ресурсів можливостям досягнення поставленої мети;

передбачити труднощі, «підводні камені», які можуть перешкодити практичному виконанню бізнес-плану [8 с. 87].

1.2 Структура, зміст та особливості реалізації бізнес-плану

Економічний аспект проекту у формі бізнес-плану має прийняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту й бажань інвестора та його партнерів. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10-50 і більше сторінок описів, коментарів, розрахунків, обґрунтувань. Можливий склад розділів інвестиційного бізнес-плану наведено нижче [7, с. 85].

Взаємозв’язок між ними представимо нижче.

Основні положення проекту: резюме

Цей розділ є концентрованим викладом основної ідеї проекту: продукція, інвестиції, технологія виробництва, фінансові потоки, маркетингова стратегія, можливі учасники, очікувані результати. Мета першого розділу — за п’ять хвилин зацікавити й переконати в перевагах проекту, заохотити до подальшого ознайомлення з проектом.

Інші розділи інвестиційного проекту ґрунтовно і послідовно розкривають зміст проекту за головними аспектами, планують дії щодо реалізації проекту.

Маркетинговий план проекту

Завдання маркетингового плану проекту — прогнозування попиту на продукцію і можливих цін на ринку, план забезпечення збуту. Цілком імовірні помилки в прогнозах поводження ринку після виходу на нього продукції проекту і відповідна розбіжність у прогнозах місткості ринку щодо продукції проекту [4, с. 443].

Прогнози попиту вимагають постійних коригувань навіть уже в ході реалізації проекту. Прогнозування змін у технології, доходах споживачів, цінах на сировину й матеріали досить невизначене за результатами, особливо на тривалу перспективу. Тому маркетинговий план повинен мати достатній запас міцності в оцінці майбутнього попиту, щоб непередбачені коливання ринкової кон’юнктури не позначилися негативно на прибутковості проекту [12, с. 119].

Матеріально-технічне забезпечення проекту

Так само як, і ринкова стратегія проекту, мають бути відпрацьовані питання забезпечення проекту необхідними матеріальними ресурсами. Потрібно проаналізувати не тільки поточного стан, а і спрогнозувати зміну сировинних (для проекту) ринків на всю його глибину [8, с. 247].

Під календарні плани виробництва готуються аналогічні за деталізацією календарні плани матеріально-технічного забезпечення виробництва кожного виду продукції, представленого в планах виробництва. Вони оформлюються у формі шахових таблиць-матриць, де ліва частина містить номенклатурні позиції сировини і матеріалів необхідних для виробництва щодня (чи на зміну). З урахуванням що денної потреби в сировині, матеріалах, комплектуючих виробах прийнятих норм мінімально необхідних запасів складаються плані закупівлі й завезення сировини, матеріалів і комплектуючих виробів на місяць. При цьому визначається найоптимальніший розмір парті постачань з урахуванням місткості транспортних засобів доставки та вартості транспортування [2, с. 233].

Фінансовий план проекту

Аналіз фінансової спроможності проекту передбачає планування грошових припливів і відпливів по проекту з метою визначення його сумарної вигоди в найліквіднішій, грошовій формі.

Фінансові потоки проекту становлять результативні підсумки керування ресурсами проекту: фінансовими, матеріальними, трудовими. Вони агрегують і відбивають у вартісній формі результативність усіх аспектів проекту. Фінансовий план проекту складається останнім, після розробки інших розділів бізнес-плану, адже він на них ґрунтується. Після фінансового плану розраховуються тільки показники ефективності проекту, які можна вважати продовженням фінансового плану, тому що інформацією для розрахунку ефективності є сконцентровані у фінансовому плані прогнозні грошові потоки [11, с. 352].

Фінансовий план проекту містить такі складові:

прогноз доходів і витрат;

прогноз грошових потоків протягом терміну реалізації проекту;

прогноз активів і пасивів проекту (бухгалтерського балансу);

розрахунок потреби в інвестиційних витратах для реалізації проекту;

джерела засобів для фінансування проекту, порядок фінансування та обсяги позик, що потрібні для реалізації проекту;

графіки погашення боргів;

прогноз фінансового стану базового підприємства.

обсяги та напрями використання прибутку [2, с. 188].

Стосовно «виробничих» проектів особлива увага при аналізі має приділятися рівню опрацьованості організації виробничого процесу і технічного обладнання.

Організаційний план проекту містить комплекс питань, пов’язаних з обґрунтуванням реалістичності інвестування з боку адміністративних і юридичних аспектів, узгодженості із зовнішнім середовищем (загальнодержавним, галузевим і регіональним рівнем економіки й умовам для підприємництва) [9, с. 93].

У цьому розділі наводиться характеристика масштабу і головних ознак проекту:

склад проекту;

масштаб, стратегічність проекту;

відповідність стратегії підприємства;

період реалізації: характеристика часових параметрів організації проекту, розбивка по періодах і оцінка їх особливостей (підготовчий, період створення інвестиційного об‘єкта, період окупності, період отримання чистого прибутку по проекту);

тип проекту за формою його майбутніх активів, форма відтворення основних фондів;

галузева орієнтація проекту;

регіон реалізації (аналіз транспортної й інженерної інфраструктури місця, обраного для реалізації проекту, географічні й регіональні умови для проекту);

підприємство, на базі якого реалізовуватиметься проект;

джерела коштів для проекту.

Оцінюється інвестиційна привабливість галузі й регіону, стан та перспективи підприємства, на базі якого планується проект [9, с. 94].

Виробничий план проекту складається з метою забезпечення добре організованого, взаємопов’язаного (за часом, матеріальними ресурсами, наявною технічною базою і персоналом) виробничого процесу на кожному робочому місці й загалом по проекту. Особливе значення цей аспект проекту має в разі організації багатономенклатурного виробництва зі складною внутрішньовиробничою (подетальною чи поопераційною) системою внутрішньоцехових переміщень продукції [6, с. 71].

Виробничий план зазвичай складається з кількох складових, синхронізованих між собою в єдину постійно діючу виробничу систему проекту:

виробничий апарат;

календарні плани випуску продукції;

організація зберігання та транспортування матеріальних ресурсів і готової продукції;

плани технічного обслуговування устаткування.

Плани виробництва мають забезпечуватися ресурсами через плани матеріально-технічного постачання. Вони також потребують деталізованості щодо номенклатури необхідних сировини і матеріалів. Детальність у часі таких планів може бути до одного дня і навіть зміни [6, с. 55].

Частина проекту, що пов’язана з технічними засобами його реалізації, називається інжинірингом проекту. До нього відносять набір дій з планування й обслуговування виробничого апарату проекту:

вибір місця розташування виробництва з урахуванням місцевої інженерної й транспортної інфраструктури;

вибір і обґрунтування технології;

вибір, придбання й монтаж устаткування;

вибір і підготовка приміщень для монтажу устаткування;

технологічна схема розміщення устаткування у виробничих приміщеннях;

технічне забезпечення системи приймання матеріальних ресурсів і відправлення готової продукції;

підготовка й освоєння виробничих процесів;

забезпечення якості продукції технічними засобами;

устаткування складського господарства;

організація транспортних перевезень;

підготовка технічних фахівців для обслуговування устаткування.

Типове подання технічних питань у бізнес-плані: перелік і опис необхідного устаткування, опис його переваг, умови роботи й продуктивність устаткування, запланований режим роботи, організація технічного обслуговування і його вартість [5, с. 341]

Особливе значення має етап вибору технології. Прийняте рішення має бути обґрунтоване порівнянням з альтернативними варіантами. Порівняння технологій здійснюється за багатьма критеріями. Зважаючи на те, що зазвичай кращі технології зосереджені у виробників із розвинених країн, до цієї роботи на стадії аналізу і вибору доцільно залучати іноземних фахівців з фірм технічного консалтингу. Це дорого, але результати будуть надійнішими.

На завершення необхідно зазначити, що виробничий план проекту в масштабних багатономенклатурних процесах припускає досягнення високої узгодженості щодо обсягів виробництва, можливостей матеріально-технічного забезпечення, терміну роботи устаткування і фонду робочого часу персоналу. План має бути також оптимальним щодо поточної вартості його обслуговування: мінімізація запасів, максимальне використання устаткування, зростання продуктивності праці, багатозмінність роботи.

Бізнес-план проекту має бути простим і зрозумілим за формою, глибоким і деталізованим за змістом і складом, містити лише перевірену інформацію, конкретні твердження, необхідні показники і розрахунки, бути стислим і добре оформленим документом.

Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення в умовах швидких змін в середовищі функціонування підприємства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації. Відсутність чіткого плану є незаперечним свідченням незадовільного управління підприємством.

Нині в Україні необхідність розробки планів тісно пов’язують з ефективністю приватизації підприємств. Ефективність приватизації майна можна сформулювати як оптимальне співвідношення факторів виробництва (праці і капіталу) і необхідного обсягу виробництва, що відповідає пред’явленому попиту населення.

В умовах ринкової системи господарювання жодне підприємство не може працювати прибутково без ретельно підготовленого плану. Досвід організації підприємництва свідчить, що планування діяльності організації набуває все більшого значення в умовах швидких змін у середовищі функціонування підприємства. Чим більш динамічним та невизначеним стає середовище діяльності, тим більше порядку має бути на самому підприємстві, тим більше уваги слід приділяти розробці стратегій та оперативних дій для їх реалізації [8, с. 288].

Планування — це поширений у ринковій економіці інструмент менеджменту, основа конкретної маркетингової, фінансової, матеріально-технічної, кадрової політики ведення власного бізнесу.

Планування — візитна картка, за якою потенційні партнери з бізнесу оцінюють шанси на успіх підприємницької справи, це мова ведення переговорів із закордонними партнерами та майбутніми інвесторами.

При фінансовому плануванні формуються перспективи та поточні цілі реалізації ідеї, оцінюються сильні та слабкі сторони бізнесу, наводяться результати аналізу ринку та його особливостей, викладаються подробиці функціонування підприємства за цих умов, визначаються обсяги фінансових і матеріальних ресурсів для реалізації проекту.

2. Коротка організаційно-економічна характеристика ТОВ «Данко»

2.1 Характеристика підприємства ТОВ «Данко»

Товариство з обмеженою відповідальністю ТОВ «Данко» створене з ініціативи Керничного О.Д.; Крупського А.Є.; Бєлкіна І.В., які є його засновниками. Керівником підприємства є один із засновників — Крупський Артур Євгенович.

Оріхівський район, на території якого знаходиться підприємство ТОВ «Данко», відноситься до першого, дуже теплого і помірно посушливого агрокліматичного району [3, с. 23 — 28]. таким чином, за погодно-кліматичними умовами територія землекористування ТОВ «Данко» відноситься до зони ризикованого землеробства.

Територія господарства має сильно хвилястий рельєф, схильна до ерозії, що і зумовило необхідність досліджень щодо організації ефективного сільськогосподарського землекористування.

Переважаючі ґрунтотворні породи на території господарства — леси.

Ґрунти господарства формувались на лесі під впливом степової рослинності, яка тут зміняла одна другу.

Ґрунти господарства наступні:

 • чорнозем звичайний неглибокий малогумусний легкоглинистий на лесах — 41,2%;
 • чорнозем звичайний неглибокий малогумусний легкоглинистий слабоеродований на лесах — 30,1%;
 • чорнозем звичайний неглибокий малогумусний легкоглинистий середньоеродований на лесах — 5,5%;
 • чорнозем звичайний намитий важкосуглинковий на лесах — 4,0%;
 • чорнозем залишково слабосолонцьований середньоглинистий на каолінізованих опіщанених глинах — 6,6%;
 • чорнозем залишково середньосолонцьований середньоглинистий на каолінізованих опіщанених глинах — 1,3%;
 • чорнозем легкоглинистий середньо — і сильноеродований у комплексі з ярами, розмиїнами і вимиїнами на коолінізованих опіщанених глинах — 4,6%;
 • лучно-чорноземний середньосолнцюватий легкоглинистий на делювіальних відкладеннях — 4,7%.
 • Невиконання агротехнічних вимог в господарстві протягом попередніх років господарювання призвело до того, що в ґрунтах порушився необхідний рівень та гармонійне співвідношення ґрунтових режимів, які необхідні для життєдіяльності рослин. У результаті погіршилась структура ґрунтів, істотно знизився в них вміст поживних речовин і, як результат, зменшились урожаї сільськогосподарських культур.

  Трудовий колектив складають всі громадяни які своєю працею приймають участь в діяльності господарства на основі трудового договору, контракту та інших форм, що регулюють трудові відносини.

  Усі працівники, у т.ч. спеціалісти, службовці, робітники приймаються на роботу на основі конкурсного відбору і оформлюються згідно трудового договору. Загальна кількість працівників станом на 01.01. 10 складає 45 чоловік.

  Вищим контролюючим органом господарства є Збори Учасників. Підприємство самостійно визначає структуру управління і затверджує штатний розпис. Виконавчим органом є адміністрація на чолі з керівником ТОВ «Данко».

  У Товаристві діє комбінована система управління, на оперативних засіданнях спільно з керівниками виробничих підрозділів і спеціалістами вирішуються основні поточні питання і намічаються заходи на перспективу.

  Організаційна структура господарства визначається кількістю внутрішньогосподарських одиниць, відділень, ділянок, бригад, промислових, підсобних і допоміжних виробництв, розміри цих підрозділів характеризуються натуральними показниками: кількістю працівників, земельною площею.

  Виробничі потреби в рослинництві забезпечують тракторно-рільничі бригади №№1, 2, де працює 21 чоловік., у обслуговуючих цехах: автопарк — 4 осіб, механічна майстерня — 4 чоловік, у токовому господарстві — 5, олійному цеху — 2. Решта — адміністративно-управлінський персонал та сторожа.

  Усі складські та виробничі будівлі зосереджено в с. Новоданилівка.

  2.2 Аналіз виробництва продукції на підприємстві

  Виробництво продукції контролюється й оцінюється за такими показниками: загальний обсяг продукції, виконання плану виробництва з номенклатури (комплектності), ритмічність виробництва, якість продукції.

  Загальний обсяг виробництва визначається у прийнятому вимірнику і за результатами звітного періоду оцінюється відповідність його фактичного

  рівня плановому або темп (індекс) зміни порівняно з попереднім періодом.

  Товариство відповідає вимогам сучасних ринкових відносин, що в свою чергу, забезпечує можливість кожному робітнику господарства отримувати персональний прибуток зі свого земельного та майнового паю.

  ТОВ «Данко» орендує 2749 га сільськогосподарських угідь, із них 2268 — рілля. Договори оренди укладені на короткий термін, що є негативним фактором у організації стабільного виробництва, зростанні економічної ефективності сталого землекористування. Орендна плата за землю за останні роки зросла, хоч переважна більшість виплат була здійснена не в грошовій, а в натуральній формі.

  Отже, детальний аналіз дозволяє визначити напрямок розвитку господарства — зерновий. ТОВ «Данко» відноситься до спеціалізованих господарств з зерновим напрямом розвитку. особливу увагу надають вирощуванню озимої пшениці та соняшнику.

  Площа сільськогосподарських угідь і ріллі також зросла на 0,12%, оскільки крім ріллі у підприємстві відсутні інші види сільськогосподарських угідь. Питома вага сільськогосподарських угідь становить 100. Площа парів за 2008-2010 рр. на підприємстві зменшилась на 46,04%, а площа посіві навпаки зросла на 7,03%.

  Склад та структура земельних угідь господарства

  Угіддя2008 р.2009 р.2010 р.2010 р. в% до 2008 р.площа, гапитома вага у ріллі, %площа, гапитома вага у ріллі, %площа, гапитома вага у ріллі, %Загальна земельна площа2420-2421,6-2423-100,12Всього сільськогосподарських угідь2420-2421,6-2423-100,12із них: рілля24201002421,61002423100100,12в т. ч. пари3151326611170753,96всього посівів210587215589225393107,03

  Культур зернової групи (озима пшениця, ячмінь) у господарстві вирощується оптимальна кількість.

  урожай і урожайність — найважливіші результативні показники землеробства і сільськогосподарського виробництва в цілому. Рівень урожайності відображує вплив економічних і природних умов, а також якість організаційно-господарської діяльності сільськогосподарських підприємств і господарств [1, с. 10].

  Під урожаєм (валовим збором) розуміють загальний обсяг продукції, зібраної з усієї площі посіву окремих сільськогосподарських культур або їх груп. Урожайність — це середній обсяг продукції з одиниці посівної площі. Для культур, що вирощуються у відкритому ґрунті, урожайність визначають з розрахунку на 1ra, a y закритому ґрунті — на 1 м2 [2, с. 11].

  Важливість обґрунтованого планування врожайності сільськогосподарських культур випливає з того, що з нею безпосередньо повязано багато інших питань виробничо-фінансової діяльності господарств: розміри і структура посівних площ, рівень товарності виробництва, система агрохімічних заходів, продуктивність праці, собівартість і рентабельність виробництва продукції. З огляду на це на особливу увагу заслуговує вибір методів планування врожайності.

  Представлені показники урожайності сільськогосподарських культур, що вирощувались у ТОВ «Данко» за останні роки свідчить про зниження урожайності. Цей чинник є негативним, оскільки вплинув у значній мірі на недобір запланованого рівня виробництва культур. Найбільше скоротилась урожайність ячміня — на 22,23%.

  Урожайність основних сільськогосподарських культур у ТОВ «Данко, ц

  КультуриРоки2010 р. в% до 2008 р.200820092010Зернові, в т.ч.29,227,625,085,61озима пшениця31,329,829,092,65ячмінь27,125,421,077,77Соняшник17,111,215,691,22

  Ці результати діяльності підприємства впливають на обсяг виручки від реалізації продукції, яка залежить від впливу таких чинників: обсяг реалізованої продукції; реалізаційна ціна; структура реалізованої продукції.

  Урожай є результатом складного процесу вирощування сільськогосподарських культур, в якому переплітаються економічний, біологічний та природний процеси відтворення. Для його характеристики використовують такі показники: видовий урожай, урожай на пні перед початком своєчасного збирання (біологічний) і фактичний урожай.

  Проаналізуємо динаміку основних результатів роботи підприємства за 2008-2010 рр. (табл.).

  Динаміка результатів реалізації продукції ТОВ «Данко»

  ПоказникиРоки2009 р. в% до 2008 р.2010 р. в% до 2008 р.2010 р. в% до 2009 р.200820092010Обсяг валової продукції, тис. грн.6378,92367,27077,137,1110,9299,0Собівартість продукції, тис. грн.3291,33017,7582691,7177,0193,1Чистий прибуток, тис. грн.2382,4-543,91046,9-22,843,9-192,5Рівень рентабельності, %72,4-18,018,0-24,924,8-99,7

  За останні три роки у ТОВ «Данко» відбулись різні зміни, які у 2009 р. спричинили низький рівень виробництва та реалізації продукції, що вплинуло на збитковість діяльності. Проте у 2010 р. підприємство спрацювало позитивно, що дозволило отримати прибуток на рівні, який менше рівня 2008 р. У 2008-2010 рр. рівень рентабельності діяльності знизився на 54,4%, а обсяг прибутку — на 1335,5 тис. грн.

  На фоні росту витрат на виробництво продукції рослинництва спостерігається ріст виручки від реалізації продукції рослинництва (у 2010 році в 4 рази в порівнянні з 2009 роком) та рентабельності. Взагалі, щодо ефективності діяльності підприємства за останні роки спостерігається позитивна тенденція — у 2009 році зменшення збитковості, а у 2010 році — отримання прибутку.

  Визначення економічної ефективності сільськогосподарського виробництва базується на використанні систем показників, відображаючих в свою чергу систему обєктивних економічних законів у формі їх виявлення в даній галузі матеріального виробництва з урахуванням її специфіки (табл.).

  Результативні показники діяльності ТОВ «Данко»

  Показники2008 р.2009 р.2010 р.Площа сільськогосподарських угідь2420,02421,62423,0Валова продукція, тис. грн.6378,92367,27077,1Прибуток, тис. грн.2382,4- 543,91046,9- в т.ч. продукція рослинництва2382,4- 543,91046,9Повна собівартість реалізованої продукції, тис. грн.3291,33017,75826,0- в т.ч. продукція рослинництва3183,13017,75826,0Середньорічна чисельність працівників господарства, чол.696567Середньорічна чисельність працівників апарату управління, чол.888

  За 2008-2010 рр. у ТОВ «Данко» відбулося збільшення виробництва валової продукції на 698,2 тис. грн., а прибуток після збиткового 2009 р. склав 1046,9 тис. грн., що на 1335,5 тис. грн. більше в порівнянні з 2008 р.

  3. Економічне обґрунтування та заходи щодо розробки бізнес-плану ТОВ «Данко»

  господарювання бізнес план економічний

  Щоб розробити стратегічну програму маркетингової діяльності, треба визначити мету й стратегію розвитку фірми в цілому. Нашою метою є закріпленні позицій на ринку. Саме ця стратегія компанії буде визначати стратегічну програму маркетингової діяльності компанії.

  Для цього також визначають глобальні напрямки маркетингової стратегії (рис. 3.1).

  Рис. 3.1. Глобальні напрямки маркетингової стратегії ТОВ «Данко»

  Побудувавши схему розширення ділової активності (рис. 3.2), ми бачимо, що основним для нас є вихід на новий ринок зі старим товаром на першому етапі, і вивід нового товару на старий ринок — на другому етапі.

  Отже, ми бачимо, що загальною маркетинговою стратегією нашої фірми є стратегія виходу на новий ринок з наступним розширенням власної ринкової частки.

  Рис. 3.2. Вектори розширення ділової активності ТОВ «Данко»

  Стратегія маркетингу головна увага приділяє цільовим покупцям і ринкам. Компанія вибирає ринок, ділить його на сегменти, відбирає з них найбільш перспективні й концентрує свою увагу на обслуговуванні й задоволенні цих клієнтів. Вона розробляє маркетинговий комплекс, що складається з компонентів, що перебувають під її контролем: товар, ціна, збут і просування товару. Для складання й приведення в дію оптимального маркетингового комплексу проводиться аналіз маркетингової інформації, планування маркетингу, організація служби маркетингу й маркетинговий контроль. За допомогою цього компанія стежить за маркетинговим середовищем і пристосовується до її змін [8, с. 16].

  Головною метою нашого підприємства є вдале входження на ринок сільськогосподарських товарів з наступним закріпленням на цьому ринку й ростом частки в цьому ринку. Опишемо основні елементи нашого маркетингового плану:

  . Товар буде поширюватися роздрібним і оптовим шляхом;

  . Рівень цін буде перебувати в певних границях: нижня границя визначається витратами на виробництво плюс витрати на утримання фірми, верхня границя визначається конкурентною ціною на ринку меблів.

  У діяльності ТОВ «Данко» передбачено 2 етапи розвитку компанії:

  етап — вдале впровадження й закріплення на ринку;

  етап розвитку компанії — розширення частки ринку аж до заняття лідируючого положення. Початок його здійснення — приблизно 2-3 роки від початку функціонування програми, коли одержить свій розвиток наступна маркетингова мета компанії — впровадження новітніх моделей на ринку.

  Товариство з обмеженою відповідальністю «Данко» знаходиться в с. Новоданилівка, Оріхівського району, Запорізької області і є середнім за розмірами підприємством Оріхівського району.

  За юридичним статусом Товариство є самостійним господарським субєктом правовідносин з правом юридичної особи, здійснює виробничу і комерційну діяльність на основі повного господарського розрахунку з метою отримання прибутку.

  Підприємство «Данко» за організаційно-правовою формою є товариство з обмеженою відповідальністю (ТОВ), за формою власності — приватно-орендне.

  Господарство має зерновий напрямок, вирощує переважно озиму пшеницю та соняшник.

  Стратегічний аналіз діяльності товариства за попередні роки показав, що досягнень для набуття підприємства як сильного конкурента недостатньо. Прибуток, який уже сягнув за мільйон, є занадто малим щоб крім галузі рослинництва розвивати інші галузі і в першу чергу тваринництво.

  3.2 Розробка бізнес-плану розвитку підприємства ТОВ «Данко»

  Основними конкурентними перевагами ТОВ «Данко» є високий рівень потенціалу, тривала успішна діяльність на ринку сільськогосподарської продукції, широкий асортимент продукції та послуг, що виробляється, наявність переробних потужностей і відповідно виробництво більш конкурентоспроможної продукції переробки.

  Підвищення ефективності діяльності ТОВ «Данко» можливе при впровадженні на підприємстві власного магазину з реалізації продукції власного виробництва та інших продуктів харчування, через реалізацію програми підвищення ефективності діяльності підприємства. Програма спрямовується на підвищення стійкості підприємства на ринку, що дуже актуально в умовах різкої зростаючої конкурентності на ринку сільськогосподарської продукції.

  Дана програма включає 2 етапи.

  етап. Концепція створення високоприбуткового торгового підприємства.

  Маркетингове дослідження споживчого ринку району розповсюдження впливу ТОВ «Данко». В ході роботи аналізується загальний стан споживчого ринку, тенденції його розвитку, вивчається район оточення магазина, виявляються магазини-конкуренти, аналізуються параметри їх конкурентоспроможності (торгова площа, широта і глибина асортименту, цінова політика, види додаткових послуг і т.д., що надаються).

  На тлі конкурентів відбувається тестування ТОВ «Данко». В результаті роботи визначається коло основних конкурентів ТОВ «Данко», за ключовими показниками тестується його конкурентоспроможність. Формуються основні ринкові параметри для розробки майбутньої концепції розвитку магазина.

  В ході дослідження були визначені основні конкуренти, а також розроблені критерії оцінки конкурентоспроможності ТОВ «Данко». магазин протестували за такими з них: асортимент (практично відповідає запитам споживачів, великий вибір продукції, якість товарів висока, що може задовольнити навіть самих вимогливих покупців), ціна (представлена продукція в різних цінових категоріях, але більшість продукції відповідає запитам людей з середнім рівнем достатку, на яких орієнтувався магазин з моменту його відкриття), значно високий рівень культури обслуговування. Але, на наш погляд, в ході аналізу в магазині були виявлені деякі недоліки. Наприклад, за результатами стало видно, що по безалкогольним напоям відповідність запитам вимогливих споживачів середня. Тому потрібно розширити асортимент даної групи товарів. Тому потрібно коректувати асортимент відповідно до запитів споживачів.

  магазин повинен на відміну від конкурентів: розширити режим роботи, ніж в інших (з 8.00 до 21.00 — взимку і з 7.30 до 23.00 — влітку). На наш погляд, потрібно збільшити час роботи або навіть організувати цілодобову роботу магазину, особливо влітку. В сьогоденні спостерігається тенденція зростання потоку покупців в вечірній час, приблизно в 18.00-19.00 і зберігається як мінімум до 22.00-23.00. Основні клієнти нічного магазину — мешканці будинків району обслуговування, що розташовані поряд, а також ті, чий маршрут проходить поряд з магазином. А влітку це велика кількість людей, місцевих жителів, зокрема молодь. Робота в нічний час також може бути елементом іміджу ТОВ «Данко», бо покупець знає, що цей магазин працює цілодобово, і що він може в будь-який час прийти і купити все, що необхідно. Для того, щоб більше клієнтів здійснювали покупки в «неурочний» час, можна ввести спеціальні знижки в розмірі 3%. Досить активно ними зможуть користуватися пенсіонери. Деякі страждають безсонням, до того ж завжди раді можливості заощадити навіть на незначній покупці.

  За рахунок того, що все більше людей основну частину свого часу приділяють роботі і стають мобільними, на мій погляд, цей сегмент (нічні магазини) буде зростати. Тому потрібно скористатися такою можливістю і спробувати для початку в літній період розпочати цілодобову роботу.

  Дослідження технічно — технологічних характеристик ТОВ «Данко».

  Дається короткий опис фасаду і інтерєру ТОВ «Данко», його площадкових параметрів, планування, комунікацій і устаткування. Приводиться оцінка цих характеристик. Потім готується основа для виявлення технічних обмежень в ТОВ «Данко», що роблять вплив на розробку його концепції. Дається коротка класифікація площ, приводяться нормативні і фактичні характеристики приміщень. Дається їх порівняльна оцінка і призначаються шляхи оптимізації. Готується основа для розробки відповідно до концепції технологічної схеми ТОВ «Данко».

  Дається класифікація зон торгового залу, загальні відомості про оцінку ефективності використання торгових площ. Визначаються основні нормативи і вимоги розстановки в залі торгового устаткування. В торговому залі доцільно використовувати лінійне планування торгового обладнання.

  Однією з умов стабілізації товарного асортименту є частота проведення закупівлі товарів. Але були виявлені недоліки — недостатня складська площа, внаслідок чого магазин позбавлений можливості робити великі одноразові закупки (товар завозиться через день, влітку щодня), щоб отримати знижку від оптовиків. В результаті цього неможливо знизити ціни на товари, використовується більша торгова надбавка, а також зростають транспортні витрати при завезенні товару.

  Провівши аналіз торгового обладнання, можна зробити висновки, що вагове обладнання, вітрини-прилавки, холодильні вітрини, касовий апарат повинні відповідати пропускній можливості магазину. Обладнання повинно відповідати органометричним, санітарно-гігієнічним і естетичним вимогам. Керівництво магазину повинно значної уваги надавати заходам, що забезпечують в торгових, підсобних, адміністративно — побутових приміщеннях магазину оптимального мікроклімату (працює кондиціонер), працювати лампи денного освітлення, повинен бути відсутній шум, що забезпечують євровікна, торговий зал прикрашати квітами. В магазині потрібен телефон, щоб персонал міг звязатися з керівником або з постачальниками. Так як праця продавця повязана з нервовим напруженням, тому потрібне правильне чергування роботи і відпочинку, що зменшить напруження, втому і тим самим сприятиме зростанню продуктивності праці. В магазині потрібно відвести площу для душу і кімнати відпочинку. Особливо це буде актуальним, якщо магазин перейде на цілодобову роботу. Хоча і в літній час продавцям буде приємно після важкого робочого дня прийняти душ. Кімната відпочинку буде призначена для обідньої перерви і відпочинку продавців.

  Для торговельного підприємства, асортимент якого перевищує 600 найменувань товарів, доцільно провести автоматизацію. Це полегшить роботу бухгалтера, продавців, а також підвищить ефективність роботи магазина.

  Типове рішення «Управління торгівлею» системи програм 1С:Підприємство 8.0, продовження і розвиток популярного продукту «1С Торгівля і Склад», дозволяє автоматизувати задачі оперативного й управлінського обліку, аналізу і планування торговельних операцій, забезпечивши тим найефективніше керування сучасним торговельним підприємством. Конфігурація призначена для автоматизації управлінського обліку в торговельних організаціях, що включає в себе автоматизацію оптової торгівлі, а також автоматизацію роздрібної торгівлі.

  Висновки

  господарювання бізнес план економічний

  У ринковій економіці бізнес-план служить важливим робочим інструментом як для діючого підприємства, нового виду діяльності або продукції, для нового підприємства. Бізнес-план — це техніко-економічне обґрунтування діяльності підприємств в ринкових умовах, програма його діяльності; він характеризує модель підприємства в майбутньому. Бізнес-план складається на рік, два роки, зрідка на більший період та потрібен керівникові фірми, акціонерам, інвесторам.

  Економічний аспект проекту у формі бізнес-плану має прийняту структуру розділів, хоча вона може змінюватися залежно від галузевих і регіональних особливостей проекту й бажань інвестора та його партнерів. Як правило, бізнес-план інвестиційного проекту складається з 10-50 і більше сторінок описів, коментарів, розрахунків, обґрунтувань та містить такі розділи: основні положення проекту (резюме); маркетинговий план проекту; матеріально-технічне забезпечення проекту; фінансовий план проекту; організаційний план проекту; виробничий план проекту; управління ризиком; ефективність інвестування.

  Економічне обґрунтування бізнес-планів передбачає проведення оцінки ефективності бізнес-проекту, для чого доцільно використовувати групу показників, що визначаються на основі грошових потоків проекту і його учасника: чистий дохід, чистий дисконтований дохід, внутрішня норма прибутковості, потреба в додатковому фінансуванні, індекси прибутковості витрат і інвестицій, термін окупності.

  ТОВ «Данко» не приховує від своїх конкурентів, що хоче бути першим на ринку товарів і бути надовго. За останні два роки господарство практично відмовилось від послуг посередників, в тому числі бірж та торгових домів, робота яких, на сьогодні, в більшості недосконала, а часом і ризикована. Головною метою підприємства є вдале входження на ринок сільськогосподарських товарів з наступним закріпленням на цьому ринку й ростом частки в цьому ринку.

  ТОВ «Данко» в невеликих обсягах здійснює рекламу своєї продукції та послуг через ЗМІ, тому що вважає, що кращою рекламою є роздрібна торгівля та високий імідж по якості серед споживачів.

  список використаних джерел

  1.Матеріали річних звітів ТОВ Данко " за 2002-2004 рр.

  2.Мотивація праці та реформування ринку робочої сили /За ред. П.Т. Саблука, О.А. Бугуцького — К.: урожай, 1993. — 416 с.

  .Методичні рекомендації по організації планування, обліку, контролю і матеріального стимулу при колективному підряді в сільськогосподарських підприємствах Сквирського району Киіївської області. — Сквира, 1999. — 37 с.

  .методика визначення економічної ефективності використання в сільському господарстві результатів науково-дослідних і дослідно-конструкторських робіт, нової техніки, винаходів і раціоналізаторських робіт. — К: урожай, 1996. — С 83-86.

  .Міжнародні економічні відносини. Сучасні міжнародні економічні відносини для студентів економічних вузів і факультетів. А.С.Філіпенко, СЛ. Боринець, ВА Вергун та ін. — К.: Либідь, 1998. — 255 с.

  .Основи економічної теорії: Підручник. У 2-х книгах. Кн. 2: Підприємництво, маркетинг, менеджмент. Відтворення в національному та світовому господарстві /Ю.В.Ніколенко, М.М.Діденко, А.В. Шегда та ін. — К.: Либідь, 1994. — 272 с.

  .Підприємництво в Україні. Проблеми становлення і розвитку / М.І. Долішній, М.А. Козоріз, В.П. Мікловда, А.С. Даниленко — Ухгород: Карпати, 1997. — 363 с.

  .Підприємництво в аграрній сфері економіки /М.Й. Малік, Ю.О. Лупенко., Л.В. Романова та ін.; За ред. П.Т. Саблука, МЙ. Маліка. — К.: ІАЕ УААН, 1998. — 514 с.

  .Андрійчук В.Г. Економіка аграрних підприємств — К: 2002 р

  .Гаркавий С.М. Статистика сільського господарства

  .Ковальчук М.І. Економічний аналіз у сільському господарстві — К, 2002 р

  .Мацибора В.І. Економіка сільського господарства Підручник — К: Вища школа 1998 — 415с

  .Опря О.К. Статистика сільського господарства К — 2001 р

  .Савчук В.К. Аналіз господарської діяльності сільськогосподарських підприємств — К 1999

  .Коробов М.Я. Фінансово — економічний аналіз діяльності підприємств К — 2001

  Учебная работа. Універсальний терморегулятор